WNT-verantwoording

In 2013 trad de Wet normering topinkomens (WNT) in werking. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.

Op grond van de wet worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

De WNT is van toepassing op Stichting WijZijn Traverse Groep. Het vastgestelde bezoldigingsmaximum voor onze organisatie is in 2022 vastgesteld op  € 216.000. De maximering is van toepassing op de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) van de instellingen en interne toezichthouders (leden raad van toezicht of raad van commissarissen). Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast.

Bekijk de WNT-verantwoordingen van WijZijn Traverse Groep

Meer informatie

Meer informatie over de WNT vindt u op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkgsrelaties.

Stel uw vraag