Samenwerking

WijZijn Traverse Groep werkt samen met tal van lokale en regionale partners: gemeenten, wmo-consulenten, wijkteams, buurthuizen, huisartsen, wijkzusters, politie, woningstichtingen, scholen, CJG, belangenorganisaties, werkbedrijven, zorginstellingen, bedrijven en nog veel meer.

Om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij diverse convenanten en samenwerkingsverbanden gesloten. Hierin werken we samen aan oplossingen voor bepaalde doelgroepen en hun problematiek. 

Bekijk de samenwerkingsverbanden per gemeente:

 • Bergen op Zoom
 • Halderberge
 • Roosendaal
 • Steenbergen
 • Rucphen
 • Tholen 
 • Woensdrecht

Meer weten?

Wij vertellen u er graag meer over!

 • Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

  WijZijn in samenwerking met gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie.

  In het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten De Markiezaten bespreken partners uit de strafrechtketen, de zorgketen en gemeenten de aanpak van complexe problematiek. Voorbeelden zijn ernstige multiproblem gezinnen of zorgmijders die strafbare feiten plegen, ernstige overlast veroorzaken of weigeren mee te werken aan hulpverlening en waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het complexe karakter van de problematiek vraagt een aanpak die de eigen mogelijkheden van de zorgverlening of het strafrecht overstijgt.
   

 • Dementienetwerk West-Brabant

  Gemeenten, belangenorganisaties, WijZijn en 25 andere organisaties uit de sectoren zorg, welzijn en wonen.

  Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit gebeurt door ondersteuning aan en afstemming tussen ketenpartners, maar ook door het gezamenlijk ontwikkelen van plannen met de Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt. Mensen met dementie en hun partners kunnen daardoor beter omgaan met dementie. Hun draagkracht en participatievermogen worden vergroot en de zorgbelasting verlicht. Er is minder sociaal isolement.

 • Convenant aanpak huiselijk geweld West-Brabant

  Een samenwerkingsverband van gemeenten, WijZijn, Steunpunt Huiselijk Geweld & Safe Group, jeugdorganisaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

  Partijen stellen zich ten doel een duurzame en kwalitatief hoogstaande aanpak van huiselijk geweld te realiseren. De aandacht zal steeds meer komen te liggen op het voorkomen dat slachtoffers het huis moeten uitvluchten. Met de activiteiten en interventies ontstaat een sluitende aanpak rond (potentiële) plegers, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld.

 • Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi)

  WijZijn, GGD, Slachtofferhulp, Politie en de GGZWNB.

  PSHi coördineert de hulp door verschillende hulpverleners als dit nodig is. Bijvoorbeeld bij een grote ramp, een kleinere crisis of een ingrijpende gebeurtenis. Het PSHi-team zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. De GGD heeft hierbij een coördinerende rol.

 • Regionaal uitstapprogramma voor prostituees (RUPS)

  Gemeenten, GGD, politie, WijZijn en andere organisaties voor maatschappelijk welzijn.

  Prostituees (gedwongen sekswerkers), die daar behoefte aan hebben, ondersteunen bij het stoppen met dit werk en helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat doen we door expertise op te bouwen rond deze doelgroep, maar ook door netwerken aan te boren en te versterken op het gebied van inkomen, wonen, werk en zorg.

 • Convenant Taal voor het leven

  WijZijn en andere organisaties uit onderwijs, bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, wonen, maatschappelijk welzijn, werkgelegenheid, ouderenwerk, zorg en sport.

  Het realiseren van een adequaat educatief aanbod om het aantal laaggeletterde volwassenen in ons werkgebied blijvend terug te dringen.

 • Convenant Toegang Roosendaal

  Gemeente Roosendaal, MEE West-Brabant en WijZijn.

  Bieden van één plek waar inwoners van de gemeente Roosendaal terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en inkomen (vanaf 1 december 2016).

 • Roosendaalse transformatieagenda

  Gemeente Roosendaal, WijZijn, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Groenhuysen, MEE West-Brabant, SDW, S&L Zorg, TWB Thuiszorg met Aandacht, Juzt, GGD West-Brabant, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.

  Innovatie in het nieuwe stelsel voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De partners zetten zich samen in om voldoende hulp, ondersteuning en zorg te bieden voor iedereen die een vangnet nodig heeft, waarbij wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van inwoners om problemen op te lossen.

 • Convenant wijkteams Roosendaal

  Gemeente Roosendaal, Allee Wonen en WijZijn.

  Vergroten van de leefbaarheid van vier Roosendaalse wijken (Kalsdonk, Kroeven, Langdonk, Westrand) door het effectiever inzetten van professionals in de wijk en het versterken van de eigen kracht van wijkbewoners.

 • Regionale voorrangsregeling West-Brabant

  Woningcorporaties en zorg- en maatschappelijke organisaties in West-Brabant, waaronder WijZijn.

  Corporaties stellen woningen beschikbaar voor cliënten van zorg- en maatschappelijke organisaties die woonbegeleiding nodig hebben, met als doel dat zij uiteindelijk zelfstandig een reguliere woning kunnen bewonen.

Stel uw vraag