Samenwerking

WijZijn Traverse Groep werkt samen met tal van lokale en regionale partners: gemeenten, wmo-consulenten, wijkteams, buurthuizen, huisartsen, wijkzusters, politie, woningstichtingen, scholen, CJG, belangenorganisaties, werkbedrijven, zorginstellingen, bedrijven en nog veel meer.

Om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij diverse convenanten en samenwerkingsverbanden gesloten. Hierin werken we samen aan oplossingen voor bepaalde doelgroepen en hun problematiek. 

Bekijk de samenwerkingsverbanden per gemeente:

 • Bergen op Zoom
 • Halderberge
 • Roosendaal
 • Steenbergen
 • Rucphen
 • Tholen 
 • Woensdrecht

Meer weten?

Wij vertellen u er graag meer over!

 • Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

  WijZijn in samenwerking met gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie.

  In het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten De Markiezaten bespreken partners uit de strafrechtketen, de zorgketen en gemeenten de aanpak van complexe problematiek. Voorbeelden zijn ernstige multiproblem gezinnen of zorgmijders die strafbare feiten plegen, ernstige overlast veroorzaken of weigeren mee te werken aan hulpverlening en waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het complexe karakter van de problematiek vraagt een aanpak die de eigen mogelijkheden van de zorgverlening of het strafrecht overstijgt.
   

 • Dementienetwerk West-Brabant

  Gemeenten, belangenorganisaties, WijZijn en 25 andere organisaties uit de sectoren zorg, welzijn en wonen.

  Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit gebeurt door ondersteuning aan en afstemming tussen ketenpartners, maar ook door het gezamenlijk ontwikkelen van plannen met de Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt. Mensen met dementie en hun partners kunnen daardoor beter omgaan met dementie. Hun draagkracht en participatievermogen worden vergroot en de zorgbelasting verlicht. Er is minder sociaal isolement.

 • Convenant aanpak huurachterstand

  Gemeente, WijZijn, woningstichting Stadlander en de Kredietbank West-Brabant.

  Problematische schuldensituaties in een vroeg stadium signaleren en voorkomen dat inwoners van de gemeente dakloos worden als gevolg van (huur)schuldenproblematiek.

 • Regionale voorrangsregeling West-Brabant

  Woningcorporaties en zorg- en maatschappelijke organisaties in West-Brabant, waaronder WijZijn.

  Corporaties stellen woningen beschikbaar voor cliënten van zorg- en maatschappelijke organisaties die woonbegeleiding nodig hebben, met als doel dat zij uiteindelijk zelfstandig een reguliere woning kunnen bewonen.

 • Samenwerkingsverband Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom

  WijZijn, Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom en Stichting tanteLouise-Vivensis.

  Mantelzorgers helpen om de zorg langer vol te houden en niet overbelast te raken.

 • Samen voor Bergen op Zoom

  Gemeente Bergen op Zoom, bedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder WijZijn.

  Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente verbinden in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Zo wordt bijgedragen aan een hechtere samenleving.

 • Vraagwijzer Bergen op Zoom

  WijZijn is lid van de Vraagwijzer Vereniging Bergen op Zoom, evenals 22 andere organisaties op het gebied van zorg & welzijn, financiën, gemeenten en wonen.

  Inwoners van Bergen op Zoom in staat stellen om hun vraag te stellen aan adviseurs, onafhankelijk van de aanbieders van producten en diensten. Het gaat om vragen om informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn, en inkomen.

 • Convenant aanpak huiselijk geweld West-Brabant

  Een samenwerkingsverband van gemeenten, WijZijn, Steunpunt Huiselijk Geweld & Safe Group, jeugdorganisaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

  Partijen stellen zich ten doel een duurzame en kwalitatief hoogstaande aanpak van huiselijk geweld te realiseren. De aandacht zal steeds meer komen te liggen op het voorkomen dat slachtoffers het huis moeten uitvluchten. Met de activiteiten en interventies ontstaat een sluitende aanpak rond (potentiële) plegers, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld.

 • Convenant Taal voor het leven

  Organisaties uit onderwijs, bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, wonen, maatschappelijk welzijn, werkgelegenheid, ouderenwerk, zorg en sport.

  Om goed mee te kunnen doen in de samenleving, moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Taal voor het leven wil een lokaal educatief aanbod realiseren om het aantal laaggeletterde volwassenen in Nederland blijvend terug te dringen.

 • Convenant sociale activering

  WijZijn en stichting Samen Werken.

  De maatschappelijke opvang en sociale activering versterken. Niet alleen voor dak- en thuislozen, maar ook voor de mensen die thuis zitten en (langdurig) geen werk hebben. We gaan gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten ten behoeve van de inwoners van de Brabantse Wal-gemeenten.

 • Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi)

  WijZijn, GGD, Slachtofferhulp, Politie en de GGZWNB.

  PSHi coördineert de hulp door verschillende hulpverleners als dit nodig is. Bijvoorbeeld bij een grote ramp, een kleinere crisis of een ingrijpende gebeurtenis. Het PSHi-team zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. De GGD heeft hierbij een coördinerende rol.

 • Regionaal uitstapprogramma voor prostituees (RUPS)

  Gemeenten, GGD, politie, WijZijn en andere organisaties voor maatschappelijk welzijn.

  Prostituees (gedwongen sekswerkers), die daar behoefte aan hebben, ondersteunen bij het stoppen met dit werk en helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat doen we door expertise op te bouwen rond deze doelgroep, maar ook door netwerken aan te boren en te versterken op het gebied van inkomen, wonen, werk en zorg.

 • Afstemming belangenbehartiging voor ouderen en activiteiten en educatieprogramma’s

  WijZijn, OOBOZ en BAS, Centrum voor de kunsten /De Maagd.

  • Optimale belangenbehartiging door de ouderenorganisaties.
  • Bijeenbrengen van het totale activiteitenaanbod voor ouderen (via het 55plus-actiefloket).
  • Het aanbod van Schouwburg de Maagd en het Centrum voor de Kunsten laagdrempelig bevorderen bij de doelgroep.
 • Samenwerking Integrale Dagondersteuning Aen de Fonteyne, Stuyvenburgh

  WijZijn, stichting tanteLouise-Vivensis, SDW, S&L, Prisma en GGZWNB.

  Ontwikkelen en aanbieden van een programma voor dagondersteuning. Er wordt een breed aanbod gerealiseerd voor gemengde doelgroepen die zijn geïndiceerd voor begeleiding.

 • Convenant Taal voor het leven

  WijZijn en andere organisaties uit onderwijs, bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, wonen, maatschappelijk welzijn, werkgelegenheid, ouderenwerk, zorg en sport.

  Het realiseren van een adequaat educatief aanbod om het aantal laaggeletterde volwassenen in ons werkgebied blijvend terug te dringen.

 • Convenant Toegang Roosendaal

  Gemeente Roosendaal, MEE West-Brabant en WijZijn.

  Bieden van één plek waar inwoners van de gemeente Roosendaal terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en inkomen (vanaf 1 december 2016).

 • Roosendaalse transformatieagenda

  Gemeente Roosendaal, WijZijn, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Groenhuysen, MEE West-Brabant, SDW, S&L Zorg, TWB Thuiszorg met Aandacht, Juzt, GGD West-Brabant, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.

  Innovatie in het nieuwe stelsel voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De partners zetten zich samen in om voldoende hulp, ondersteuning en zorg te bieden voor iedereen die een vangnet nodig heeft, waarbij wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van inwoners om problemen op te lossen.

 • Convenant wijkteams Roosendaal

  Gemeente Roosendaal, Allee Wonen en WijZijn.

  Vergroten van de leefbaarheid van vier Roosendaalse wijken (Kalsdonk, Kroeven, Langdonk, Westrand) door het effectiever inzetten van professionals in de wijk en het versterken van de eigen kracht van wijkbewoners.

 • Regionale voorrangsregeling West-Brabant

  Woningcorporaties en zorg- en maatschappelijke organisaties in West-Brabant, waaronder WijZijn.

  Corporaties stellen woningen beschikbaar voor cliënten van zorg- en maatschappelijke organisaties die woonbegeleiding nodig hebben, met als doel dat zij uiteindelijk zelfstandig een reguliere woning kunnen bewonen.

 • Convenant aanpak huiselijk geweld West-Brabant

  Een samenwerkingsverband van WijZijn met gemeenten, Steunpunt Huiselijk Geweld & Safe Group, jeugdorganisaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

  Partijen stellen zich ten doel een duurzame en kwalitatief hoogstaande aanpak van huiselijk geweld te realiseren. De aandacht zal steeds meer komen te liggen op het voorkomen dat slachtoffers het huis moeten uitvluchten. Met de activiteiten en interventies ontstaat een sluitende aanpak rond (potentiële) plegers, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld.

 • Convenant aanpak huurachterstand

  Gemeente, WijZijn, woningstichting Dinteloord.

  Problematische schuldensituaties in een vroeg stadium signaleren en voorkomen dat inwoners van de gemeente dakloos worden als gevolg van (huur)schuldenproblematiek.

 • Mantelzorgondersteuning Steenbergen

  Stichting Vraagwijzer Steenbergen, SWOS en WijZijn.

  Mantelzorgers helpen om de zorg langer vol te houden en niet overbelast te raken. De inzet van vrijwilligers speelt hierbij een grote rol.

 • Stichting Vraagwijzer Steenbergen

  WijZijn is partner van Stichting Vraagwijzer Steenbergen, samen met 28 andere organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen, financiën en gemeenten.

  Stichting Vraagwijzer Steenbergen bundelt alle vormen van hulpverlening en zorg. Vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapten maken er gebruik van. Vragen over woonsituaties en vrijetijdsbesteding, van klussendienst tot maaltijdvoorziening: U hoeft niet op zoek naar welke instantie u kan helpen, maar u kunt op één plek terecht: Vraagwijzer.

 • Convenant Taal voor het leven

  WijZijn en organisaties uit onderwijs, bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, wonen, maatschappelijk welzijn, werkgelegenheid, ouderenwerk, zorg en sport.

  Het realiseren van een adequaat educatief aanbod om het aantal laaggeletterde volwassenen in ons werkgebied blijvend terug te dringen.

 • Convenant Meldpunt Schuldhulpverlening

  Gemeente Rucphen, Thuisvester, WijZijn en Kredietbank West-Brabant.

  Problematische schuldensituaties in een vroeg stadium signaleren en voorkomen dat inwoners van de gemeente dakloos worden als gevolg van (huur)schuldenproblematiek.

 • Convenant aanpak huurachterstand

  Gemeente, WijZijn, woningstichting Thuisvester, Kredietbank West-Brabant.

  Problematische schuldensituaties in een vroeg stadium signaleren en voorkomen dat inwoners van de gemeente dakloos worden als gevolg van (huur)schuldenproblematiek.

 • Samenwerkingsverband rond preventie waterafsluiting

  GGD en WijZijn.

  Voorkomen dat bij mensen het water wordt afgesloten en zij dak- of thuisloos worden.

 • Regionale voorrangsregeling West-Brabant

  Woningcorporaties en zorg- en maatschappelijke organisaties in West-Brabant, waaronder WijZijn.

  Corporaties stellen woningen beschikbaar voor cliënten van zorg- en maatschappelijke organisaties die woonbegeleiding nodig hebben, met als doel dat zij uiteindelijk zelfstandig een reguliere woning kunnen bewonen.

 • Convenant Medisch Centrum Ossendrecht

  Huisartsen en zorgverleners in het Medisch Centrum Ossendrecht: WijZijn, Fysio Faster, Thuiszorg West Brabant, Logopedist, Artsen Laboratorium, Podotherapeut.

  Kwalitatief betere zorg leveren aan patiënten door nauwe samenwerking en korte lijnen.

Stel uw vraag